Korzystanie z projektu i adaptacja

Niniejsze Zasady dotyczą Towarów (w rozumieniu Regulaminu sklepu internetowego) zawartych na stronach internetowych sklepu i udostępnionych do sprzedaży przez Sprzedającego (patrz Regulamin sklepu).

 

1. Zasady wykorzystania projektu architektoniczno-budowlanego

Zakupiony projekt katalogowy przed złożeniem w właściwym miejscowo organie administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, powinien zostać uzupełniony o projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych. Należy również dokonać jego adaptacji do lokalnych warunków gruntowych, odpowiednich stref właściwych dla lokalizacji budynku, przystosować do wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego.

Ponadto do projektu należy dołączyć, stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych oraz w zależności od potrzeb dołączyć wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego budynku.

Projekt zagospodarowania terenu wykonać jako oddzielne opracowanie stanowiące wraz projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).
Adaptacja gotowego projektu katalogowego oraz projekt zagospodarowania terenu może zostać wykonana przez architekta posiadającego uprawnienia architektoniczno-budowlane oraz aktualne zaświadczenie z odpowiedniej izby zawodowej. Osoba taka jest uważana za projektanta danego obiektu, w świetle art. 20 Prawa Budowlanego i w związku z tym przejmuje wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.
Zakupiony projekt architektoniczno – budowlany jest chroniony ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), których właścicielem jest Pracownia Projektowa Architekt Karol Włoskowski
Zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody.
Projekt bez oryginalnego znaku firmowego (hologram lub pieczęć tuszowa) jest projektem nielegalnym i nie może być zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

 

2. Zakres dopuszczalnych zmian w gotowym projekcie katalogowym przy których nie jest wymagana pisemna zgoda Autora.

Architekt adaptujący gotowy projekt katalogowy może bez pisemnej zgody Autora projektu wprowadzić następujące zmiany:

 1. Dostosowanie wielkości wymiarów fundamentów wynikające z lokalnych warunków gruntowych.
 2. Zaprojektowanie podpiwniczenia pod częścią lub całym budynkiem, pod warunkiem, że poziom parteru w stosunku do poziomu terenu przyjętego w projekcie pozostanie bez zmian.
 3. Zmiany rodzaju stropów, materiałów ściennych i wykończeniowych (tynki, posadzki, pokrycie dachowe, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej) pod warunkiem utrzymania wymaganych przepisami i normami parametrów określających wytrzymałość i opór cieplny.
 4. Dostosowanie układu pomieszczeń i ścianek działowych do potrzeb inwestora.
 5. Zmiany kąta nachylenia dachu do 10% lub 5° i przekrojów elementów konstrukcji dachowej wynikającej z dostosowania do materiałów pokrycia lub z dostosowania budynku do innych stref śniegowych i wiatrowych niż założone w projekcie.
 6. Zmiany w projektach instalacyjnych pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. Zmiany powinny zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
 7. Zmiany sposobu ogrzewania.

 

Pisemnej zgody Autora wymagają zmiany takie jak:

 1. Zmiana lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych.
 2. Zmiany zmieniające kształt i wielkość bryły obiektu tj. zmiana wielkości lukarn, dobudowanie balkonów, werand, ogrodów zimowych.
 3. Zbliźniaczenie budynków.
 4. Jakiekolwiek inne zmiany nie wymienione powyżej.

Wszelkie zmiany adaptacyjne może wykonać osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia poprzez naniesienie ich na oryginalny projekt trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym zachowując obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.
W uzasadnionych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne, zaparafować je przez osobą dokonującą adaptacji i dołączyć je do projektu jako aneks.

 

3. Zasady adaptacji projektu

Podstawowe obowiązki projektanta dokonującego adaptacji :

 1. Przygotowanie kompletu dokumentacji projektu budowlanego złożonego z projektu zagospodarowania terenu oraz gotowego projektu katalogowego zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy lub obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
 2. Nanieść wszystkie zmiany zarówno w części opisowej jak i rysunkowej na oryginalny projekt trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym zachowując obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.
 3. Dostosować wielkość wymiarów fundamentów oraz sposób ich izolacji do lokalnych warunków gruntowych.
 4. Dostosować konstrukcję budynku w przypadku gdy warunki lokalne są inne niż strefy klimatyczne założone w projekcie.
 5. Dostosować projekty instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków wydanych przez miejscowych gestorów sieci.
 6. Dołączyć do projektu oświadczenie zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego oraz decyzje stwierdzającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Projektant adaptujący gotowy projekt katalogowy ponosi odpowiedzialność za zgodność dokonanej adaptacji projektu z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu złożenia projektu w odpowiednim urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przechodzi na projektanta dokonującego adaptacji.

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories