Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW, dostępnej w Internecie pod adresem www.projektyprestige.pl prowadzonej przez Sebastiana Jakubeckiego prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą 4e Sebastian Jakubecki z siedzibą w Białymstoku, kod pocztowy: 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 8, NIP: 542-259-72-82 REGON: 052133640.

 

1. Oznaczenia i terminy występujące w regulaminie

1.1. „Sprzedawca” – 4e Sebastian Jakubecki, z siedzibą w Białymstoku, kod pocztowy: 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 8, NIP: 542-259-72-82 REGON: 052133640

1.2. „Dane kontaktowe Sprzedawcy”:

 • adres: ul. 42. Pułku Piechoty 8, 15-181 Białystok;
 • nr telefonu: 53 483 55 77 (opłata za połączenie według cennika operatora);
 • adresy e-mail: [email protected]; [email protected]

1.3. „Serwis, sklep internetowy” – witryna www dostępna pod adresem: www.projektyprestige.pl, prowadzony przez Sprzedawcę i którego właścicielem jest Sprzedawca, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4. „Autor projektu” – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jak również osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do projektowania określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa, będąca autorem projektu znajdującego się w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.projektyprestige.pl i do których sprzedaży upoważniony jest Sprzedawca na podstawie odrębnej umowy.

1.5. „Kupujący”- klient (osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 18 lat, chcąca dokonać zakupu w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.projektyprestige.pl lub dokonująca tego zakupu) klientem może być „konsument” tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz „przedsiębiorca”.

1.6. „Podmiot trzeci” – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą, Kupującym, Przewoźnikiem.

1.7 „Towar” – gotowy projekt architektoniczno – budowlany domu, do którego Sprzedawca posiada prawa w szczególności zezwalające mu na sprzedaż i który jest zamieszczony w Sklepie internetowym w momencie dokonania zakupu przez Kupującego. Gotowy projekt architektoniczno – budowlany domu zawiera: kartę tytułową, informacje ogólne (Zasady wykorzystania typowego projektu budowlanego, Zakres dopuszczalnych zmian w gotowym projekcie katalogowym, przy których nie jest wymagana pisemna zgoda autora, Zasady adaptacji projektu), Tom 1 Projekt architektoniczny (część opisowa i rysunkowa), Tom II Projekt konstrukcyjny (część opisowa i rysunkowa), Tom III Projekt instalacji sanitarnych – Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa (część opisowa i rysunkowa), Tom IV Projekt instalacji elektrycznych (część opisowa i rysunkowa). Cała dokumentacja wchodząca w skład projektu została przygotowana w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie przygotowywania odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym.

1.8 „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, do którego przestrzegania Kupujący jest zobowiązany. Jego zapisy regulują także zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży towaru przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi załącznik „Zasady korzystania i adaptacji zakupionych projektów”, zamieszczony w Sklepie internetowym pod adresem https://projektyprestige.pl/korzystanie-z-projektu-i-adaptacja. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy na odległość nastąpi przez przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm).

1.9 ” Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające jednoznacznie, co najmniej rodzaj i ilość Towarów oraz inne dane umożliwiające realizację Zamówienia.

1.10. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem i za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.11. „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

2. Zasady ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://projektyprestige.pl/regulamin-serwisu. Można go pozyskać, odtwarzać i utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie i zapisanie w pamięci komputera. Regulamin jest również wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego na jego żądanie.

2.2 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz załącznikiem do niego „Zasady korzystania i adaptacji zakupionych projektów”, opublikowanym pod adresem internetowym https://projektyprestige.pl/korzystanie-z-projektu-i-adaptacja. oraz akceptacja ich postanowień w czasie składania Zamówienia, a przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.

2.3 Dostęp do treści w ramach Sklepu Internetowego jest bezpłatny.

2.4 Każdy, kto korzysta z dowolnej funkcji Sklepu Internetowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

2.5 W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. przeglądarka internetowa Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari lub inna w aktualnej wersji.
 2. dowolny system operacyjny.

2.6 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności przez złożenie Zamówienia Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony i ma charakter nieodpłatny.

2.7 Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające m.in. na:

 1. umożliwieniu składania Zamówień przez Kupującego na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. przesłaniu przez Sprzedawcę materiałów dotyczących realizacji Zamówienia
 3. dostarczaniu treści dotyczących Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.2.8 Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies wyłącznie w celu gromadzenia informacji niezbędnych do dokonania transakcji sprzedaży.

 

3. Złożenie Zamówienia

3.1 Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego – Kupujący powinien: Przy pomocy przeglądarki internetowej wejść na stronę www.projektyprestige.pl, dokonać wyboru Towaru i kliknąć (wybrać) klawisz „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Następnie trzeba wypełnić wszystkie, wymagane pola formularza, w szczególności podać wersję projektu (podstawowa lub lustrzana), wybrać sposób dostarczenia Towaru (osobisty, przesyłką – pocztową lub kurierską), sposób płatności (przelewem lub gotówką przy odbiorze) oraz dane Kupującego, takie jak: imię i nazwisko inwestora, ulica, nr domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon, adres poczty elektronicznej, NIP lub opcjonalnie inne dane do faktury. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz załącznikiem do niego i zaakceptować go. Pojawi się całkowity koszt zamówienia, uwzględniający wszystkie płatności związane z zamówieniem, takie jak np. koszty dostawy.

3.2 Po zrealizowaniu wszystkich czynności z punktu 3.1 Regulaminu zamówienie uważane jest za złożone.

3.3 Po wykonaniu wszystkich czynności z punktu 3.1 na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia, wysłane zostanie podsumowanie i potwierdzenie złożonego przez Kupującego zamówienia, oraz niniejszy regulamin wraz z załącznikiem. Potwierdzenie będzie zawierało wszystkie, istotne składniki Zamówienia w tym całkowity koszt wyrażony w polskich złotych.

3.4. Sprzedawca kontaktując się za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia zamówienia ustali również dokładny termin realizacji zamówienia.

3.5. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym kalendarzowym dniu roboczym.

3.7. Modyfikacja treści zamówienia jest możliwa do momentu wysłania Towaru. Wszelkie zmiany po wysyłce są możliwe jedynie na podstawie odrębnego porozumienia między Kupującym a Sprzedawcą.

3.8. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu Zamówienia i w tym celu może w szczególności kontaktować się z Kupującym telefonicznie, poprzez e-mail a także na piśmie na podany przez niego adres, na co Kupujący wyraża zgodę.

3.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

3.10 Zamówienia na Towary są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu Internetowego za pośrednictwem formularza zamówień na niej umieszczonego, do którego system odsyła po wybraniu opcji zamówienia.

3.11 Wszelkie informacje o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, takie jak np. opisy Towarów, parametry techniczne i użytkowe, ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 121 t.j.)

3.12 Złożone przez Kupującego Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Kupującego.

3.13 Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

4. Realizacja Zamówienia

4.1. Realizacja zamówienia następuje przez dokonanie wysyłki Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wskazanej firmy kurierskiej na adres Kupującego podany w formularzu Zamówienia. Towar może być również odebrany przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim zgłoszeniu takiej formy odbioru oraz ustaleniu między Stronami warunków, w tym terminu odbioru.

4.2. Kupujący przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest pokwitować jej odbiór na piśmie.

4.3 Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego informacji o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

4.4 Kupujący po złożeniu Zamówienia otrzymuje, poprzez załączenie do wysyłanej przesyłki lub przesłanie drogą elektroniczną, fakturę lub paragon.

4.5. Sprzedawca jest uprawniony do zaniechania wykonania zamówienia w terminie 3 dni od wpłynięcia Zamówienia w przypadku gdy Klient/Konsument poda w formularzu Zamówienia niekompletne bądź nieprawdziwe dane (w szczególności adres e-mail), uniemożliwiające ich potwierdzenie i weryfikację Kupującego.

 

5. Zapłata

5.1 Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówiony Towar w cenie podanej w Sklepie internetowym w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Są wyrażone w złotych polskich.

5.2 Do ceny za Towar należy doliczyć koszt związany z realizacją przesyłki (Poczta Polska, przesyłka kurierska) w wysokości podanej na stronie Sklepu internetowego, który ponosi Kupujący. Łączna wysokość wszystkich kosztów związanych z zamówieniem jest uwidoczniona w podsumowaniu zamówienia. Także wiadomość potwierdzająca Zamówienie zawiera podsumowanie transakcji i podaje wszystkie istotne elementy Zamówienia w tym koszt całkowity

5.3 Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny na trzy sposoby:

 • przedpłatą (przelew przed wysyłką Towaru) na podstawie faktury lub dokumentu pro-forma;
 • przy odbiorze Towaru (opłata pobraniowa) na poczcie lub u kuriera;
 • gotówką przy odbiorze osobistym.

Możliwość korzystania z danego sposobu płatności jest ustalana w drodze wyboru przez Kupującego.

5.4 Do zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon wg ustaleń z Kupującym.

5.5 Rachunek bankowy na jaki należy dokonywać wpłat przy płatności przelewem: ING Bank Śląski S.A. Nr konta: 79 1050 1823 1000 0092 5168 7456 lub inny Nr rachunku bankowego, jeśli został wskazany przez Sprzedawcę w podsumowaniu i potwierdzeniu złożonego zamówienia.

5.6 Dokonując wpłaty należy w tytule płatności podać w szczególności imię i nazwisko Kupującego, nazwę zakupionego projektu oraz Numer zamówienia.

5.7 Płatność następuje wyłącznie w walucie PLN.

5.8 W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.

 

6. Czas realizacji Zamówienia

6.1 Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostarczenia Towaru za pośrednictwem poczty e-mail.

6.2 Sprzedawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Powstałe koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3 Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę pod adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego. Wysyłka następuje jedynie pod adresy znajdujące się na terenie Polski.

6.4 W celu poprawnej i skutecznej realizacji zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich, niezbędnych danych wymaganych w formularzu zamówienia. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub niepoprawnych może być powodem anulowania Zamówienia przez Sprzedawcę.

6.5 Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail.

6.6 Sprzedawca wyda przedmiot zakupu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w wydaniu towaru Konsument może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na jego wydanie, a po jego bezskutecznym upływie – odstąpić od umowy.

 

7. Odstąpienie od umowy

7.1 Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym Konsument lub wyznaczony przez niego Podmiot Trzeci, odebrał Towar. Do przeprowadzenia skutecznej rezygnacji wystarczy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie . Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa zostaje uznana za niezawartą i pociąga za sobą konieczność zwrotu wzajemnych świadczeń. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien być bezzwłoczny, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru – (kliknij tutaj, aby pobrać dokument).
Pouczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – (kliknij tutaj, aby pobrać dokument).

7.2. Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest także przesyłany Konsumentowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

7.3 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: 4e Sebastian Jakubecki, ul. 42. Pułku Piechoty 8, 15-181 Białystok. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, do pobrania pod linkiem z pt. 7.1

7.4 Kupujący nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem:

 1. poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem Towaru do Sprzedawcy;
 2. jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów a zwraca Kupującemu jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

7.5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru blokuje możliwości korzystania przez Kupującego z Towaru, w związku, z czym jest on zobowiązany nie naruszać majątkowych praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Towaru. Zabronione jest powielanie projektu gotowego, dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści projektu gotowego, wykorzystywanie zwróconego projektu gotowego, jego kopii, przeróbek dla celów sporządzenia projektu budowlanego, wykonawczego czy też projektowania na ich podstawie innych budynków i dla celów uzyskania pozwolenia na budowę. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania skutkować może obowiązkiem zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.6 Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Towarem.

7.7. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia mu przez Kupującego dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższe zasady nie obowiązują, jeśli Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar.

7.8 Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

8.1 Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Sebastian Jakubecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 4e Sebastian Jakubecki, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 8, kod. 15-181.

8.2. Dane zbierane są w związku z wykonywaniem i sprzedażą Towarów.

8.3 Składając zamówienie i akceptując niniejszy regulamin Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, w tym dostarczenia zakupionego Towaru, obsługi reklamacji, otrzymywania powiadomień od Sprzedawcy dotyczących Zamówienia, wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz naruszania postanowień niniejszego Regulaminu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk

8.4 Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie będą przekazywane Podmiotom trzecim nieuczestniczącym w realizacji sprzedaży. Kupujący zgodnie z ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację zamówienia.

8.5 Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

 • nazwisko i imię Kupującego,
 • nazwa firmy,
 • adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 • numer telefonu,
 • NIP.

8.6 Sprzedawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.) wskazuje, że podanie danych, o których mowa w ust. 8.5 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

8.7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję danych w formularzu.
 2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected]; [email protected]

8.8 Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.9. Dane mogą być też przetwarzane przez Sprzedawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, przy czym Kupującemu przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie.

8.10 Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Kupującemu specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

 

9. Prawa autorskie

9.1. Treść wszelkich materiałów zamieszczanych w Sklepie internetowym jest chroniona prawem autorskim. Sprzedawca nie przenosi na jakikolwiek podmiot, który korzysta ze Sklepu internetowego żadnych majątkowych praw autorskich, ani innych praw do serwisu, ani jego zawartości, chyba, że z niniejszego Regulaminu wprost wynika, że Sprzedawca przenosi na określony podmiot określone prawa, ze szczegółowym określeniem treści tych praw oraz warunków ich przeniesienia na oznaczony podmiot. Zawartość serwisu nie może być w szczególności kopiowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana, ani publikowana.

9.2 Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem witryny www.projektyprestige.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logotyp, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegające ochronie prawnej przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

9.3. Kupujący nabywając Towar nabywa uprawnienie do korzystania z Towaru wyłącznie na następującym polu eksploatacji – jednorazowe wykorzystanie:

 • Konsument w celu przeprowadzenia inwestycji budowlanej na podstawie projektu stanowiącego przedmiot zamówienia (Towar);
 • Klient przedsiębiorca w celu jednorazowej odsprzedaży Towaru Konsumentowi w celu przeprowadzenia inwestycji budowlanej na podstawie projektu stanowiącego przedmiot Zamówienia (Towar).

9. 4 Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania Towaru w całości lub części, jego udostępniania, ani dokonywania innych czynności związanych z Towarem, z zastrzeżeniem ust. 9.5 poniżej. Kupujący nie jest uprawniony w szczególności do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Towaru na rzecz Podmiotów trzecich.

9.5. Kupujący nabywając Towar, poza prawami określonymi w ustępach poprzedzających, nabywa prawo do wnoszenia zmian w Towarze jedynie w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie obowiązujących przepisów.

 

10. Procedura reklamacji

10.1 W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży Kupujący powinien powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamację należy doręczyć pisemnie na adres: 4e Sebastian Jakubecki, ul. 42. Pułku Piechoty 8, 15-181 Białystok lub na adresy e-mail: [email protected]; [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia jego praw, do jakiego doszło, nazwę i rodzaj sprzedawanego Towaru.

10.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy należy składać na adres e-mail: [email protected]; [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

10.3 Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Konsumenta w zakresie określonym przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

10.4 W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Konsument ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.

10.5 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Towaru nabytego u Sprzedawcy przez przedsiębiorcę jest wyłączona, na co Kupujący przedsiębiorca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

10.6 W przypadku złożenia reklamacji Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar Sprzedawcy na adres Sprzedawcy: 4e Sebastian Jakubecki, ul. 42. Pułku Piechoty 8, 15-181 Białystok.

 

11. Odpowiedzialność

11.1 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.

11.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, jakość i skutki wykorzystania Towaru w przebiegu procesu budowlanego, a w szczególności za skutki wprowadzanych zmian i modyfikacji Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki, jakie poniesie Kupujący w wyniku podania błędnych danych w trakcie składania Zamówienia.

11.3 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem witryny www.projektyprestige.pl z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy w/w witryny w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego.

 

12. Rozwiązanie umowy

12.1 Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Sprzedawcę bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

12.2 Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na dres e-mail: [email protected]; [email protected] lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Umowa wygasa wówczas w terminie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

12.3 Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Kupujący dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub dopuści się zachowań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa czy zasadami współżycia społecznego w szczególności, kiedy nie odbierze zgodny z Zamówieniem i niewadliwy Towar, dopuści się naruszenia dóbr osobistych lub innych praw Sprzedawcy czy osób trzecich. Do czasu wygaśnięcia umowy Sprzedawca jest uprawniony pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień za jego pośrednictwem czy ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego.

12.4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie narusza w żaden sposób praw nabytych Kupującego wynikających z zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12.5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa z dniem zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem witryny www.projektyprestige.pl bez konieczności jej wypowiadania.

 

13. Zmiana regulaminu

13.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

13.2 Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od momentu w sposób wyraźny wskazanego przez Sprzedawcę i zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

13.3 Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

14. Postanowienia przejściowe i końcowe

14.1 Za sąd właściwy do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, uznaje się sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14.2 Uznanie niektórych z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne w sposób przewidziany prawem, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła zgodna z przepisami obowiązującego prawa i najbliższa realizacji danego zapisu.

14.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14.4 Oferta Sklepu Internetowego jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych pisemnych uzgodnień.

14.5 Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 827 ze zm.).

14.7 Integralną część niniejszego regulaminu stanowi załącznik „Zasady korzystania i adaptacji zakupionych projektów”, zamieszczony w Sklepie internetowym pod adresem https://projektyprestige.pl/korzystanie-z-projektu-i-adaptacja.

14.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Kupującego przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

14.9 W razie zaistnienia między Stronami sporu, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:

 1. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

14.10 W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

14.11 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

14.12 Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed dniem 25 grudnia 2015 roku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Znajdź
Projekt


Wszystkie projekty domów w naszej ofercie:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
projekt
Filter by Categories